Specijalisti

Naši stručnjaci - tim koji pobeđuje

Već gotovo 30 godina naš tim čine najveći stručnjaci, koji zajedno, rade sa jednim ciljem- stvoriti novi život!

Specijalisti: Naši lekari: Stručnjaci

Naši stručnjaci

Prof. dr Eliana Garalejić

Direktor speccijalne ginekološke bolnice Jevremova
specijalista ginekologije i akušerstva
subspecijalista fertiiteta i steriliteta


kontakt telefon: 063 185 4153

Prof dr sci. med. Eliana Garalejić zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na radnom mestu redovnog profesora na predmetu Ginekologija i akušerstvo i kao lekar specijalista ginekologije i akušerstva, na GAK „Narodni Front“. Magistar je iz uže oblasti endokrinologije, a doktor nauka iz uže oblasti iz humane reprodukcije. Vantelesna oplodnja je bila oblast njenog doktorata. Bila je na stručnom usavršavanju u više centara u svetu.

1985. godine završila je kurs laseroterapije u Evropskoj školi za laseroterapiju u Madridu. Kao stipendista španske vlade provela je 3 meseca na usavršavanju na odeljenju ultrazvuka Ginekološko-akušerske klinike LA PAZ. 1988. godine bila je na usavršavanju u „The Royal Womens Hospital“ u Melburnu. Od 1990-1991. godine bila je na jednogodišnjoj subspecijalizaciji iz asistirane reprodukcije u „Pivet Medical Centre“ u Pertu. 1992. godine bila je u školi „Tuboscopy“ u Londonu, a takođe je završila i užu specijalizaciju iz oblasti steriliteta i fertiliteta na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Prof dr. sci. med. Dr Eliana Garalejić je autor ili koautor velikog broja radova publikovanih u celini u međunarodnim i domaćim časopisima, autor je vise poglavlja u udžbenicima i praktikumima, pisala je monografije i poglavlja u monografijama i knjigama. Predavač u Ian Donald Inter- University School of Medical ultrasound. Održala je brojna predavanja po pozivu ili plenarna predavanja na međunarodnim akreditovanim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bila u timu koji je prvi na prostorima Jugoslavije radila mikrohirurške operacije steriliteta kao i laserske operacije u lečenju steriliteta.

Kao načelnik steriliteta 1997-2007 uvela je videolaparoskopske operacije u ginekologiji u timu koji je pionirski radio ovu vrstu operacija u Srbiji. Završila je napredni kurs operativne laparoskopije u Luvenu (Belgija). Bila je edukator i instruktor u školi udruženja videolaparoskopije JUEH (Jugoslovenskog udruženja videolaparoskopije), a potom bila predavač i instruktor na bazičnim i naprednim kursevima u okviru kontinuirane edukacije u oblasti laparoskopije i histeroskopije. Od 2007. do 2020. radi kao načelnik odeljenja za arteficijalne reproduktivne tehnologije. Učestvovala u međunarodnim studijama iz oblasti vantelesne oplodje. Potpredsednik je udruženja za Humanu Reprodukciju Srbije, član je ginekološko akušerske sekcije SLD, član je Udruženja za endoskopsku hirurgiju Srbije, član je ESHRE-a. Bila je potpredsednik Jugoslovenskog udruženja za sterilitet kao i potpredsednik udruženja Srbije i Crne Gore za sterilitet. Bila je član stručne komisije za BMPO ministarstva Srbije i Agencije za humane lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Imala je učešća u projektima, sarađivala sa drugim naučnim institucijama, organizovala međunarodnu saradnju kao i međunarodne skupove. Organizovanje naučnih sastanaka i simpozijuma.

Aktuelno i državni program i samofinansirajuće vantelesne oplodnje obavlja na privatnoj klinici “Jevremova” sa visokim procentom postignutih trudnoća kako u stimulisanim ciklusima, tako i u ciklusima sa odmrznutim embrionima.

Njena glavna područja istraživanja / interesa su ispitivanje i lečenje neplodnosti oba partnera, metode asistitrane reprodukcije, reproduktivna endokrinologija, histeroskopija i laparoskopija.

Prim. dr sci. med. Biljana Arsić

specijalista ginekologije i akušerstva
subspecijalista fertiiteta i steriliteta


kontakt telefon: 062 882 0035

Prim. dr sci. med. Biljana Arsić je odbranila magistarsku tezu iz oblasti endokrinologije pod naslovom „Primena ultrasonografije kod hirzutnih i gojaznih zena sa menstrualnim poremećajima“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnom ocenom. Doktor medicinskih nauka postala je odbranom teze iz oblasti vantelesne oplodnje „Procena uticaja različitih inkubatora i medijuma u toku postupka vantelesnog oplođenja na ishod trudnoće“.

Od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2012. godine dodeljena joj je titula PRIMARIJUSA. Od 1998. g. je radila na odeljenju steriliteta GAK „Narodni front“ i svakodnevno obavljala niz laparoskopskih i hiseteroskopskih operacija. Završila je napredni kurs operativne laparoskopije u Luvenu (Belgija). Bila je edukator i instruktor u školi udruženja videolaparoskopije JUEH (Jugoslovenskog udruženja video laparoskopije), a potom bila predavač i instruktor na bazičnim i naprednim kursevima u okviru kontinuirane edukacije u oblasti laparoskopije i hiesteroskopije. Od 2007.g. radi na odeljenju za arteficijalne reproduktivne tehnologije i aktuelno je šef odseka za sprovođenje vantelesne oplodnje.

Od 2016.g. je postala subspecijalista iz uže specijalizacije u oblasti steriliteta i fertiliteta na Medicinskom fakultetu u Beogradu i za tu priliku uradila studiju „Uticaj različitih indeksa telesne mase (BMI) na ishod vantelesne oplodnje“. Učestvovala u međunarodnim studijama iz oblasti vantelesne oplodnje. Prim. dr sci. med. Biljana Arsić je autor ili koautor velikog broja radova iz oblasti steriliteta publikovanih u celini u međunarodnim i domaćim časopisima. Prezentovala je radove u vidu oralnih prezentacija i postera na stranim i domaćim kongresima. Predavač po pozivu u Ian Donald Inter- University School of Medical ultrasound, kao i u mnogobrojnim kursevima kontinuirane edukacije iz oblasti vantelesne oplodnje, laparoskopije i histeroskopije kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Učestvovala je u organizaciji međunarodne saradnje kao i u organizaciji međunarodnih skupova.

Aktuelno i državni program i samofinansirajuće vantelesne oplodnje obavlja i na privatnoj klinici “Jevremova” sa visokim procentom postignutih trudnoća kako u stimulisanim ciklusima, tako i u ciklusima sa odmrznutim embrionima.

Njena glavna područja istraživanja / interesa su ispitivanje i lečenje neplodnosti oba partnera, vantelesna oplodnja, metode asistitrane reprodukcije, reproduktivna endokrinologija, histeroskopija i laparoskopija.

Mr dr Milica Janićijević

specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiiteta i steriliteta

Medicinski fakultet u Beogradu završila 1999. godine, a specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 2005. godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Uticaj primene acetilsalicilne kiseline i vitamina C na ishod postupka vantelesnog oplođenja”, odbranila 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završila subspecijalizaciju iz oblasti Fertilitet i sterilitet.

Od 2018.godine je Medicinski direktor naše Bolnice.

Član tima Specijalne bolnice za ginekologiju “Jevremova” sa porodilištem od 2007. Godine.

Mr dr.Milica Janićijević najveći deo svog rada posvećuje lečenju neplodnosti postupcima vantelesne oplodnje, a pronalaženje i otklanjanje stanja koja uzrokuju sterilitet sastavni su deo medicine kojoj se u potpunosti posvećuje.

Dragana Mašić

farmaceut

Blog