Blog

Blog: Dodatne analize u VTO proceduri

Dodatne analize u VTO proceduri

Dr Zoran Stanković, specijalista ginekologije i akušerstva

Priprema para za VTO proceduru standardno podrazumeva uzimanje detaljne anamneze oba partnera, kliničke preglede, detekciju infekcija, određivanje hormonskog statusa, indeksa telesne mase i analizu spermograma.

Uspešna implantacija embriona je složan proces koji uključuje brojne faktore vezane za majku i embrion. Ishod postupka VTO podjednako zavisi od kvalitetnog endometrijuma (sluzokože materice) ali i dobrog, zdravog embriona. Neki od faktora koji mogu uticati na usađivanje embriona su vezani za neadekvatni ambijent za embrione poput abnormalne anatomije materice, nereceptivne sluzokože ali i poremećaja i bolesti majke (poput trombofilije ili poremećaja iminog odgovora) koje mogu poremetiti interakciju između embriona i endometrijuma koja je krucijalna za uspešnu implantaciju. Sa druge strane i kvalitet embriona može da poremeti interakciju endometrijum-embrion ukoliko je embion nekvalitetan. Abnormalnosti embriona mogu biti posledica kvaliteta jajne ćelije i njene sposobnosti da se normalno oplodi i deli, ali i faktora vezanih za spermatozoide. Iz tog razloga ispitivanje i lečenje moraju biti fokusirani na oba partnera.

Dodatne analize se najčešće savetuju nakon dva ili više neuspešna postupka VTO sa ciljem otkrivanja uzroka za neuspešnu implantaciju kvalitetnih embriona. U Specijalnoj bolnici za ginekologiju „Jevremova“ savetujemo, u odnosu na specifičnost para, da se urade neke od sledećih analiza.

Skrining trombofilija

Urođena, genetska ili stečena sklonost ka zgrušavanju krvi nosi opšti zdravstveni rizik od tromboze što može imati negativan uticaj kako tokom samog postupka stimulacije ovulacije tako i na začeće i trudnoću. Tradicionalno je mišljenje da poremećaji zgrušavanja krvi mogu biti uzrok i objašnjenje neuspelih postupaka VTO i ponavljanih spontanih pobačaja. Prema preporuci Evropskog udruženja za reproduktivnu medicinu iz 2017. godine ne postoje dokazi o negativnom uticaju trombofilija i ne savetuje se tromboprofilaktička terapija niti  ispitivanje trombofilija osim u slučaju opterećene porodične ili lične anamneze ranijim trombozama i kod antifosfolipidnog sindroma kada se savetuju niske doze Aspirina i/ili niskomolekularnog Heparina.

Imunološki skrining

 1. Humani leukocitni antigen
 2. Anti-HY antitela
 3. Citokini
 4. Antinuklearna antitela
 5. Anti TPO i Anti Tg antitela
 6. Nk ćelije

Postoji veliko interesovanje i brojne studije se trenutno bave uticajem ove vrste limfocita u implantaciji i imunološkoj kontroli rane trudnoće. Za sada ne postoje dokazi o njihovoj negativnoj ulozi niti u benefitu eventualne imunoterapije

Metabolički i endokrinološki faktori

Neke od najčešćih analiza vezanih za metaboliččke i endokrine poremećaje su:

 • Disfunkcija tiroidne žlezde
 • PCO sindrom i poremećaj metabolizma insulina (insulinska rezistencija)
 • Insuficijencija lutealne faze
 • Androgeni hormoni
 • Vitamin D

Postoje dokazi da deficit vitamina D umanjuje uspeh IVF-a, utiče na kvalitet jajnih ćelija, smanjuje rezerve  jajnika, povećava učestalost spontanih pobačaja i pogoduje nastanku mioma

Luteinizirajući hormon
Hiperhomocisteinemija

Ispitivanje nasledne osnove

Kariotip oba partnera

Anatomska ispitivanja

Kongenitalne (urođene) i stečene malformacije materice. Histeroskopija je endoskopska metoda koja se primenjuje u cilju detekcije i korekcije urođenih ili stečenih abnormalnosti materice poput septuma, polipa endometrijuma, endouterine priraslice, i submukozni miomi. Anomalije materice sreću se kod 10 do 30 % žena koje su u postupku VTO.

Skrečing endometrijuma i ERMA (ERA) test – poboljšanje receptivnosti endometrijuma

Receptivnost endometrijuma se smatra najvažnijim faktorom uspeha VTO postupka. Smatra se da namerno, površinsko oštećenje sluzokože matericu u ciklusu koji prethodi postupku VTO podstiče ekspresiju citokina i drugih faktora implantacije i može da poboljša receptivnost endometrijuma i šanse za uspešnu implantaciju. Intervencija je kratkotrajna i bezbolna, vrši se posebnim kateterom pod kontrolom ultrazvuka. U istom aktu se može uzeti i delić sluzokože materice za test endometrijalne receptivnosti (ERMA ili ERA test) koji nam sugeriše optimalno vreme za embriotransfer odnosno kog dana nakon aspiracije jajnih ćelija je receptivnost endometrijuma optimalna.

Preimplantacioni genetski skrining – selekcija zdravih embriona

Sve su šire i povoljnije mogučnosti za odabir zdravih embriona analizom broja i strukture hromozoma. Postupak podrazumeva biopsiju blastociste i analiza dobijenih ćelija uz zamrzavanje svih embriona. U nekom od sledećih ciklusa planira se odmrzavanje i embriotransfer zdravih embriona

Muški faktor

DNK fragmentacija spermatozoida. Metoda kojom se određuje procenat spermatozoida sa oštećenom DNK a manifestuje se nepravilnom deobom i fragmentacijom embriona. Test se ne radi rutinski već se savetuje ciljano. U slučaju da je DNK fragmentacijski indeks veći od 30 % kao sastavni deo pripreme semena za postupak VTO savetuje se magnetna selekcija spermatozoida- metoda koja omogućava izdvajanje zdravih spermatozoida i njihovo korišćenje za postupak.

Komentari:

Blog